Cách Sử Dụng Tín Hiệu Giao Dịch Để Đưa Ra Quyết Định Giao Dịch Trong Thị Trường Ngoại Tệ

Các loại hình giao dịch ngoại tệ thân NHNN và TCTD được phép

Nội dung này được nói tại Thông tứ 26/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch thanh toán ngoại tệ giữa ngân hàng Nhà nước (NHNN) vn và tổ chức tín dụng được phép vận động ngoại hối.

Bạn đang xem: Cách sử dụng tín hiệu giao dịch để đưa ra quyết định giao dịch trong thị trường ngoại tệ


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT nam -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 26/2021/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN GIAO DỊCH NGOẠI TỆ GIỮA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT phái mạnh VÀ TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢCPHÉP HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI

Căn cứ phương pháp Ngânhàng công ty nước nước ta ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật những tổchức tín dụng thanh toán ngày 16 mon 6 năm 2010 cùng Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật những tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11năm 2017;

Căn cứ Pháp lệnhngoại ăn năn ngày 13 mon 12 năm 2005 cùng Pháp lệnhsửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Pháp lệnh ngoại hối hận ngày 18 tháng 3 năm2013;

Căn cứ Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng7 năm năm trước của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnhngoại hối hận và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Pháp lệnh nước ngoài hối;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CPngày 17 tháng 02 năm 2017 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của bank Nhà nước Việt Nam;

Theo ý kiến đề nghị của giám đốc Sở Giao dịch;

Thống đốc bank Nhà nước nước ta ban hành
Thông bốn hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa ngân hàng Nhà nước việt nam và tổ chứctín dụng được phép chuyển động ngoại hối.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đốitượng áp dụng

Thông tứ này hướng dẫn giao dịch thanh toán ngoại tệ thân Ngânhàng công ty nước nước ta (sau đây call là bank Nhà nước) và tổ chức tín dụngđược phép hoạt động ngoại hối.

Điều 2. Buổi giao lưu của Ngân hàng
Nhà nước trên thị trường ngoại tệ vào nước

Ngân hàng bên nước triển khai giao dịch nước ngoài tệtrên thị phần ngoại tệ trong nước với tổ chức triển khai tín dụng được phép hoạt độngngoại ân hận theo giải pháp can thiệp do ngân hàng Nhà nước ra quyết định trong từngthời kỳ.

Điều 3. Phân tích và lý giải từ ngữ

Trong Thông tư này, những từ ngữ tiếp sau đây được hiểunhư sau:

1. Tổ chức tín dụng được phép chuyển động ngoại hốilà tổ chức tín dụng, trụ sở ngân hàng nước ngoài được phép gớm doanh, cung ứngdịch vụ ngoại ân hận (sau đây gọi là tổ chức triển khai tín dụng được phép).

2. Giao dịch mua, bán ngoại tệ giao ngay lập tức (sau trên đây gọilà thanh toán giao dịch giao ngay) là thanh toán hai bên triển khai mua, bán với nhau một lượngngoại tệ theo tỷ giá chỉ giao ngay tại thời điểm thanh toán và giao dịch thanh toán trong vòng02 (hai) ngày thao tác làm việc liền kề sau ngày giao dịch.

3. Thanh toán mua, chào bán ngoại tệ kỳ hạn (sau trên đây gọilà giao dịch thanh toán kỳ hạn) là giao dịch thanh toán hai bên khẳng định mua, xuất kho với nhau một lượngngoại tệ theo một mức tỷ giá xác minh tại thời điểm giao dịch và ngày thanhtoán buổi tối thiểu là 03 (ba) ngày làm việc liền kề sau ngày giao dịch.

4. Thanh toán giao dịch hoán thay đổi ngoại tệ (sau đây gọi là giaodịch hoán đổi) là thanh toán giao dịch giữa nhị bên, bao gồm một giao dịch cài đặt và một giaodịch phân phối cùng con số một đồng tiền này cùng với một đồng tiền khác cùng với tỷ giá bán củahai giao dịch xác định tại thời điểm giao dịch thanh toán và ngày thanh toán của hai giaodịch là khác nhau. Thanh toán giao dịch hoán đổi bao hàm hai giao dịch thanh toán giao ngay hoặc haigiao dịch kỳ hạn hoặc một giao dịch thanh toán giao ngay cùng một giao dịch thanh toán kỳ hạn.

5. Thanh toán quyền lựa chọn mua, bán ngoại tệ (sau đâygọi là thanh toán giao dịch quyền chọn) là giao dịch giữa nhì bên, trong số ấy bên mua trảcho bên bán giá sở hữu quyền chọn để sở hữu quyền nhưng không có nghĩa vụ cài hoặc bánmột đồng tiền này cùng với một đồng xu tiền khác trong một khoảng thời hạn do nhị bênthỏa thuận theo tỷ giá thực hiện được xác định tại thời điểm giao dịch và thanhtoán vào một ngày vào tương lai. Nếu mặt mua lựa chọn tiến hành quyền, bênbán phải triển khai theo nghĩa vụ cam kết. Trong giao dịch quyền chọn, quyền chọnbán đồng tiền này bên cạnh đó là quyền lựa chọn mua đồng tiền khác.

6. Giá mua quyền chọn là số tiền mà bên mua yêu cầu trảcho bên bán để sở hữ quyền chọn mua ngoại tệ hoặc cài đặt quyền chọn chào bán ngoại tệtrong thanh toán giao dịch quyền chọn.

7. Ngày đáo hạn của thanh toán quyền chọn là ngày cuốicùng mà bên mua được quyền lựa chọn thực hiện quyền nhưng tối đa không thực sự 02(hai) ngày thao tác trước ngày thanh toán.

8. Ngày giao dịch thanh toán là ngày bank Nhà nước và tổchức tín dụng được phép xác lập thỏa thuận thanh toán giao dịch theo cách thức tại Thông tưnày.

9. Ngày thanh toán giao dịch là ngày bank Nhà nước và tổchức tín dụng được phép triển khai chuyển giao số lượng đồng chi phí mua, phân phối theothỏa thuận thanh toán đã xác lập vào trong ngày giao dịch.

10. Qui định nội cỗ về quy trình thực hiện giao dịchngoại tệ với ngân hàng Nhà nước là văn bạn dạng do tổ chức tín dụng được phép banhành, trong số đó có quy định ví dụ về trách nhiệm, thẩm quyền của các cá nhân,các phần tử liên quan tiền và hướng dẫn việc triển khai giao dịch nước ngoài tệ với Ngânhàng bên nước.

11. Trả lời thanh toán chuẩn là hướng dẫn thanhtoán được tổ chức triển khai tín dụng được phép đk với ngân hàng Nhà nước, vào đóxác định rõ tài khoản giao dịch thanh toán được áp dụng trong thanh toán giao dịch ngoại tệ với Ngânhàng công ty nước.

Điều 4. Đăng ký thiết lập cấu hình quanhệ giao dịch ngoại tệ

1. Tổ chức tín dụng được phép có nhu cầu thiết lậpquan hệ thanh toán ngoại tệ với bank Nhà nước nộp thẳng hoặc gửi qua dịchvụ bưu chính đến ngân hàng Nhà nước 01 (một) cỗ hồ sơ đăng ký thiết lập cấu hình giao dịchngoại tệ theo luật pháp tại Điều 5 Thông bốn này.

2. Ngân hàng Nhà nước xác thực việc thiết lập cấu hình quanhệ giao dịch ngoại tệ với tổ chức tín dụng được phép bên trên cơ sở kiểm tra bộ hồsơ đảm bảo an toàn đầy đủ, chủ yếu xác.

3. Với mỗi tổ chức triển khai tín dụng được phép, Ngân hàng
Nhà nước chỉ thiết lập cấu hình quan hệ giao dịch thanh toán ngoại tệ với 01 (một) mai mối đại diệnlà trụ sở bao gồm hoặc 01 (một) trụ sở của tổ chức tín dụng được phép vị tổ chứctín dụng được phép đăng ký với ngân hàng Nhà nước.

Điều 5. Hồ nước sơ đk thiết lậpquan hệ giao dịch ngoại tệ

Hồ sơ đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệbao gồm:

1. Giấy đăng ký tùy chỉnh quan hệ thanh toán ngoại tệvới bank Nhà nước theo Phụ lục 1 ban hành kèmtheo Thông bốn này.

2. Cơ chế nội bộ về quy trình tiến hành giao dịchngoại tệ với ngân hàng Nhà nước.

3. Hướng dẫn thanh toán chuẩn cho các giao dịch ngoạitệ với ngân hàng Nhà nước theo Phụ lục 2 ban hànhkèm theo Thông tư này.

4. Bản thuyết minh về phương tiện thanh toán giao dịch ngoại tệcủa tổ chức tín dụng được phép đảm bảo khả năng giao dịch thanh toán với ngân hàng Nhà nướctheo những phương thức thanh toán quy định trên khoản 1 Điều 10Thông bốn này.

Điều 6. Mừng đón và cách xử trí hồsơ đăng ký cấu hình thiết lập quan hệ giao dịch thanh toán ngoại tệ

Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm cho việc kể từ ngày nhậnđược tương đối đầy đủ hồ sơ đăng ký tùy chỉnh thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ, ngân hàng Nhànước thông tin bằng văn bản cho tổ chức triển khai tín dụng được phép về việc gật đầu hoặckhông đồng ý thiết lập cấu hình quan hệ giao dịch thanh toán ngoại tệ (trường đúng theo không đồng ý,Ngân hàng công ty nước nêu rõ lý do).

Trường thích hợp hồ sơ yêu cầu sửa đổi hoặc bổ sung, Ngânhàng công ty nước thông tin bằng văn phiên bản cho tổ chức triển khai tín dụng được phép trong vòng04 (bốn) ngày làm cho việc tính từ lúc ngày cảm nhận hồ sơ đăng ký tùy chỉnh thiết lập giao dịchngoại tệ. Tổ chức triển khai tín dụng được phép sửa đổi, bổ sung cập nhật hồ sơ và gửi mang lại Ngânhàng công ty nước trong thời hạn 10 (mười) ngày làm cho việc kể từ ngày cảm nhận thôngbáo.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 7. Đồng tiền giao dịch, tỷgiá mua, buôn bán và giá cài quyền chọn

1. Ngân hàng Nhà nước giao dịch mua, phân phối Đồng Việt
Nam và Đô la Mỹ với tổ chức tín dụng được phép gồm quan hệ thanh toán giao dịch ngoại tệ với
Ngân hàng công ty nước. Ngôi trường hợp tiến hành giao dịch mua, cung cấp Đồng việt nam và loạingoại tệ khác, ngân hàng Nhà nước thông báo cho tổ chức tín dụng được phép cóquan hệ giao dịch thanh toán ngoại tệ.

2. Tỷ giá chỉ mua, tỷ giá thành của từng mô hình giao dịch,giá cài đặt quyền chọn mua, giá cài đặt quyền chọn bán ngoại tệ do bank Nhà nướcquyết định và thông báo cho tổ chức triển khai tín dụng được phép tất cả quan hệ giao dịch thanh toán ngoạitệ.

Điều 8. Mô hình giao dịch

Ngân hàng đơn vị nước giao dịch ngoại tệ với tổ chứctín dụng được phép tất cả quan hệ giao dịch thanh toán ngoại tệ bởi các mô hình giao dịchsau đây:

1. Giao dịch giao ngay.

2. Thanh toán giao dịch kỳ hạn.

3. Giao dịch hoán đổi.

4. Giao dịch quyền chọn.

5. Các loại hình giao dịch khác do bank Nhà nướcquyết định trong từng thời kỳ.

Điều 9. Kỳ hạn của giao dịch

Kỳ hạn của thanh toán giao dịch kỳ hạn, giao dịch kỳ hạn tronggiao dịch hoán đổi, giao dịch quyền chọn theo thông tin của ngân hàng Nhà nướctrong cách thực hiện can thiệp nước ngoài tệ qui định tại khoản 1 Điều 12Thông bốn này.

Điều 10. Phương tiện đi lại và ngônngữ giao dịch

1. Ngân hàng Nhà nước giao dịch với tổ chức tín dụngđược phép qua hệ thống giao dịch điện tử của hãng sản xuất Refinitiv, hãng sản xuất Bloomberg,thông qua điện thoại cảm ứng hoặc những phương tiện giao dịch thanh toán khác do bank Nhà nướcquyết định vào từng thời kỳ.

2. Thanh toán ngoại tệ đã được chứng thực trên cácphương tiện thanh toán quy định trên khoản 1 Điều này được xem là cam đoan khôngthay đổi. Ngôi trường hợp đổi khác hoặc bỏ bỏ nên được hai bên giao dịch thống nhất.

3. Vào trường hợp thanh toán giao dịch ngoại tệ được thực hiệnqua năng lượng điện thoại, tổ chức triển khai tín dụng được phép cần bảo vệ điện thoại phải bao gồm chức năngghi âm, tàng trữ và truy nã xuất được ngôn từ thoả thuận giao dịch. Sau khoản thời gian thỏathuận qua điện thoại, trong thời gian ngày giao dịch, bank Nhà nước và tổ chức tín dụngđược phép xác thực lại bởi văn bạn dạng (văn bạn dạng giấy hoặc năng lượng điện tử) bởi vì cấp gồm thẩmquyền cam kết duyệt.

4. Ngôn ngữ sử dụng trong giao dịch thông qua cácphương tiện thanh toán giao dịch là giờ Việt hoặc tiếng Anh.

Điều 11. Thời hạn giao dịch

1. Thời hạn giao dịch nước ngoài tệ thừa nhận của Ngânhàng bên nước với tổ chức tín dụng được phép theo giờ thao tác làm việc hành chủ yếu của
Ngân hàng nhà nước vào những ngày thao tác làm việc trong tuần.

2. Trường vừa lòng phát sinh thanh toán ngoại tệ bên cạnh thờigian giao dịch quy định trên khoản 1 Điều này, tổ chức tín dụng được phép nên tổchức tiến hành các giao dịch thanh toán thông suốt, an toàn, bảo đảm an toàn quản lý đen đủi ro.

Điều 12. Quy trình giao dịch

1. Bank Nhà nước thông tin việc can thiệp ngoạitệ với tổ chức tín dụng được phép gồm quan hệ giao dịch ngoại tệ sang 1 trongcác phương tiện sau:

a) Cổng thông tin điện tử của ngân hàng Nhà nước;

b) các phương tiện giao dịch quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tứ này.

2. Tổ chức triển khai tín dụng được phép có nhu cầu giao dịchngoại tệ gửi kiến nghị đến ngân hàng Nhà nước qua các phương tiện giao dịch quy địnhtại khoản 1 Điều 10 Thông tứ này, bên cạnh đó gửi văn bạn dạng đề nghịgiao dịch nước ngoài tệ theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo
Thông tứ này đến ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) chậm nhất 16 tiếng của ngàygiao dịch (trừ ngôi trường hợp ngân hàng Nhà nước có thông tin khác). Văn bạn dạng đề nghịgiao dịch nước ngoài tệ của tổ chức triển khai tín dụng được phép gửi đến ngân hàng Nhà nướcbăng bạn dạng gốc hoặc bạn dạng quét (scan) bạn dạng gốc qua thư điện tử. Trường vừa lòng tổ chứctín dụng được phép gửi phiên bản quét (scan) qua thư điện tử, bản gốc văn bạn dạng đề nghịgiao dịch ngoại tệ đề xuất được nhờ cất hộ đến ngân hàng Nhà nước muộn nhất 05 (năm) ngàylàm việc tính từ lúc ngày giao dịch.

Văn bản đề nghị thanh toán giao dịch ngoại tệ của tổ chức tíndụng được phép nên được người có thẩm quyền trong danh sách đã gởi Ngân hàng
Nhà nước theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tưnày ký duyệt.

3. địa thế căn cứ đề nghị thanh toán giao dịch ngoại tệ của tổ chứctín dụng được phép và phương án can thiệp của ngân hàng Nhà nước, bank Nhànước coi xét, thỏa thuận hợp tác và xác lập thanh toán với tổ chức tín dụng được phépthông qua 1 trong những phương tiện giao dịch thanh toán quy định trên khoản1 Điều 10 Thông tứ này.

4. Sau khoản thời gian giao dịch được xác lập thân hai bênthông sang một trong những phương tiện giao dịch thanh toán theo luật tại khoản1 Điều 10 Thông tứ này, chứng thực giao dịch đề nghị được gởi qua khối hệ thống SWIFT(Society for Worldwide Interbank & Financial Telecommunication) hoặc cácphương tiện không giống do bank Nhà nước quyết định.

Điều 13. Giao dịch thanh toán giao dịch

1. Thanh toán giao dịch cho thanh toán ngoại tệ yêu cầu được thựchiện theo phía dẫn thanh toán chuẩn chỉnh do tổ chức triển khai tín dụng được phép đăng ký với
Ngân hàng bên nước theo luật pháp tại khoản 3 Điều 5 Thông bốn này.

2. Trường thích hợp ngày thanh toán giao dịch trùng vào trong ngày nghỉhàng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, đầu năm của thị phần ngoại tệ việt nam và/hoặc củathị trường cách xử lý thanh toán đối với đồng ngoại tệ trong giao dịch thì ngàythanh toán được chuyển sang ngày thao tác làm việc kế tiếp.

3. Trường hợp thanh toán giao dịch chậm đối với thỏa thuậngiao dịch giữa ngân hàng Nhà nước và tổ chức triển khai tín dụng được phép, bên thanh toánchậm đề xuất chịu mức phạt như sau:

a) Nếu bằng đồng nguyên khối ngoại tệ, nút phạt buổi tối đa bằng150% lãi suất qua tối do bank đại lý giao dịch thanh toán của mặt bị giao dịch chậmáp dụng trên thông tin tài khoản thanh toán chuẩn chỉnh nhận nước ngoài tệ tại thời khắc phát sinhtính trên số tiền với số ngày lừ đừ trả;

b) Nếu bằng Đồng Việt Nam, nấc phạt buổi tối đa bởi 150%lãi suất cho vay tái cung cấp vốn của ngân hàng Nhà nước tại thời điểm phát sinhthanh toán lừ đừ tính bên trên số tiền cùng số ngày đủng đỉnh trả.

Điều 14. Tạm hoàn thành giao dịch,hủy quan hệ tình dục giao dịch

1. Bank Nhà nước tạm hoàn thành giao dịch ngoại tệvới tổ chức tín dụng được phép trong thời hạn 03 (ba) tháng trong các trường hợpsau:

a) ko gửi báo cáo hoặc gửi report không đúng thờihạn hoặc không đúng câu chữ theo giải pháp tại khoản 1 Điều 15Thông tứ này từ bỏ 03 (ba) lần trở lên trong 01 (một) quý (trừ trường đúng theo quyđịnh trên khoản 3 Điều 15 Thông bốn này);

b) tổ chức tín dụng được phép không tuân thủ quy địnhtại khoản 2 Điều 15 Thông tứ này.

Xem thêm: 1001+ cách mix đồ mùa hè cho nữ đi chơi mùa hè đẹp như sao, cách phối đồ nữ đi chơi mùa hè năng động

2. Ngân hàng Nhà nước tạm kết thúc giao dịch nước ngoài tệvới tổ chức tín dụng được phép trong thời hạn tổ chức tín dụng được phép bị:

a) Đặt vào điều hành và kiểm soát đặc biệt;

b) Đình chỉ chuyển động ngoại hối.

3. Bank Nhà nước hủy quan hệ giao dịch ngoại tệvới tổ chức tín dụng được phép trong trường hợp tổ chức tín dụng được phép bịthu hồi bản thảo theo nguyên tắc tại Luật những tổchức tín dụng.

4. Bank Nhà nước thông báo bằng văn bạn dạng cho tổchức tín dụng thanh toán được phép nêu rõ tại sao về bài toán tạm ngừng, hủy quan hệ nam nữ giao dịch.

Điều 15. Cơ chế thông tin báocáo

1. Tổ chức tín dụng được phép tất cả quan hệ giao dịch thanh toán ngoạitệ với ngân hàng Nhà nước phải báo cáo Ngân hàng bên nước (Sở Giao dịch) theoquy định sau:

a) Trường phù hợp không sử dụng khối hệ thống giao dịch củahãng Refinitiv, thực hiện báo cáo tình hình giao dịch thanh toán ngoại tệ với tổ chức triển khai tíndụng khác theo luật pháp chế độ report hiện hành của ngân hàng Nhà nước;

b) ngôi trường hợp tất cả sử dụng khối hệ thống giao dịch củahãng Refinitiv, thực hiện báo cáo theo lí giải của ngân hàng Nhà nước về quytrình báo cáo giao dịch ngoại tệ qua hệ thống giao dịch của hãng Refinitiv.

Kể từ thời gian hoàn tất thanh toán giao dịch ngoại tệ qua hệthống giao dịch thanh toán của hãng Refinitiv, các bên tham gia thanh toán phải báo cáogiao dịch được tiến hành trên khối hệ thống giao dịch của hãng Refinitiv vào vòng15 phút. Vào trường hợp các bên không triển khai giao dịch trên hệ thống giaodịch của hãng Refinitiv, việc báo cáo giao dịch yêu cầu được các bên thực hiệntrên hệ thống giao dịch của hãng Refinitiv trong vòng 45 phút.

2. Tổ chức tín dụng được phép phải thông tin bằngvăn bạn dạng cho bank Nhà nước (Sở Giao dịch) về các chuyển đổi thông tin sẽ đăngký với bank Nhà nước trên Phụ lục 1 với Phụ lục 2 phát hành kèm theo Thông tư này.

3. Tổ chức tín dụng được phép được miễn trách nhiệmtuân thủ thời hạn thực hiện report theo điều khoản tại điểm b khoản 1 Điều 15Thông tứ này vào trường đúng theo xảy ra các sự cố bất khả chống sau:

a) Lỗi kết nối đường truyền từ khối hệ thống máy nhà chứadữ liệu report của tổ chức tín dụng được phép đến ngân hàng Nhà nước tất cả nguyênnhân bắt đầu từ nhà hỗ trợ dịch vụ mặt đường truyền;

b) khối hệ thống giao dịch của hãng sản xuất Refinitiv chạm chán sự cốkỹ thuật có lý do bắt nguồn từ nhà hỗ trợ dịch vụ của hãng Refinitiv;

c) các trường thích hợp mất điện bắt nguồn từ nguyên nhânkhách quan tiền hoặc nhà hỗ trợ điện;

d) khối hệ thống máy chủ báo cáo của bank Nhà nước gặpsự thay kỹ thuật;

đ) những trường đúng theo khác bắt nguồn từ những nguyên nhânkhách quan.

4. Ngay sau thời điểm sự ráng nêu tại khoản 3 Điều này đượckhắc phục, tổ chức triển khai tín dụng được phép bao gồm trách nhiệm report những thanh toán đãhoàn vớ cho bank Nhà nước (Sở Giao dịch). Quá trình thực hiện report nhữnggiao dịch này triển khai theo giải đáp của bank Nhà nước về quá trình báocáo thanh toán giao dịch ngoại tệ qua hệ thống giao dịch của hãng sản xuất Refinitiv.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨCTÍN DỤNG ĐƯỢC PHÉP VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Điều 16. Tổ chức tín dụng đượcphép

1. Tổ chức tín dụng được phép chịu trách nhiệm về:

a) thanh toán giao dịch do những giao dịch viên của tổ chức tíndụng được phép triển khai thông qua các phương tiện giao dịch thanh toán đã đk với
Ngân hàng đơn vị nước; tính xác thực so với thẩm quyền của cá nhân liên quantrong những giao dịch ngoại tệ với bank Nhà nước;

b) Tính đầy đủ, chủ yếu xác, đúng theo lệ và chấp hành đúngthời gian yêu thương cầu đối với các văn bản, hồ sơ, báo cáo gửi đến ngân hàng Nhà nước.

2. Tổ chức triển khai tín dụng được phép phụ trách tuânthủ các quy định hiện hành về vận động trong nghành nghề dịch vụ ngoại hối hận và cần bảo đảm:

a) tất cả quy trình, hệ thống thống trị rủi ro cùng kiểmsoát nội bộ ngặt nghèo đối cùng với các chuyển động giao dịch ngoại tệ với bank Nhànước;

b) Chấp hành biện pháp về trạng thái ngoại tệ với cácquy định về đảm bảo an toàn khác trong vận động kinh doanh ngoại ăn năn theo quyđịnh của bank Nhà nước.

Điều 17. Sở Giao dịch

1. Cách xử lý hồ sơ, cẩn thận và chứng thực với tổ chức tíndụng được phép về vấn đề đăng ký cấu hình thiết lập quan hệ giao dịch thanh toán ngoại tệ của tổ chứctín dụng được phép.

2. Thông báo việc can thiệp nước ngoài tệ với thực hiệngiao dịch ngoại tệ với tổ chức tín dụng được phép bao gồm quan hệ thanh toán giao dịch ngoại tệvới ngân hàng Nhà nước; thông tin tỷ giá tìm hiểu thêm theo hiện tượng của Ngân hàng
Nhà nước trong từng thời kỳ.

3. Khẳng định mức lãi suất vay phạt với xử lý vấn đề thanhtoán lờ đờ tại khoản 3 Điều 13 Thông tư này dựa vào đánhgiá tác động của từng trường thích hợp chậm giao dịch của tổ chức triển khai tín dụng đượcphép.

4. Tiến hành việc tạm chấm dứt giao dịch, diệt quan hệgiao dịch đối với các tổ chức tín dụng được phép theo vẻ ngoài tại Điều 14 Thông tứ này.

5. Thông tin cho cơ quan Thanh tra, giám sát ngânhàng về danh sách tổ chức tín dụng được phép được ngân hàng Nhà nước chấp thuậnthiết lập quan tiền hệ thanh toán giao dịch ngoại tệ, tạm hoàn thành và bỏ quan hệ giao dịch ngoạitệ.

6. Đầu mối giải quyết và xử lý các sự việc phát sinh liênquan đến giao dịch thanh toán ngoại tệ của bank Nhà nước với tổ chức triển khai tín dụng đượcphép.

Điều 18. Vụ cơ chế tiền tệ

1. Thông tin phương án can thiệp của ngân hàng Nhànước đã được phê duyệt cho Sở Giao dịch.

2. Phối hợp với Sở Giao dịch giải quyết và xử lý các vấn đềphát sinh liên quan đến giao dịch ngoại tệ của ngân hàng Nhà nước với tổ chứctín dụng được phép.

Điều 19. Phòng ban Thanh tra,giám liền kề ngân hàng

1. Cung cấp bản sao (sao y hoặc sao lục) Giấy phépthành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng thanh toán hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánhngân hàng quốc tế tại nước ta và các văn bạn dạng chứng minh tổ chức triển khai tín dụng đượcphép tởm doanh đáp ứng dịch vụ ngoại hối hận trên thị trường trong nước bởi Ngânhàng nhà nước cấp cho trong thời hạn 02 (hai) ngày làm cho việc kể từ lúc nhận được vănbản ý kiến đề xuất của Sở Giao dịch.

2. Thông tin kịp thời đến Sở giao dịch thanh toán khi tổ chứctín dụng được phép bao gồm quan hệ thanh toán ngoại tệ với bank Nhà nước bị đặtvào kiểm soát và điều hành đặc biệt; bị đình chỉ hoạt động ngoại hối; vi phạm những quy định tại
Thông bốn này.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Hiệu lực thực thi hiện hành thi hành

1 .Thông tư này còn có hiệu lực từ thời điểm ngày 15 tháng 02 năm2022

2. Bến bãi bỏ những Thông tư:

a) Thông tứ số 02/2012/TT-NHNN ngày 27 tháng 02 năm2012 của Thống đốc bank Nhà nước vn hướng dẫn thanh toán giao dịch hối đoái giữa
Ngân hàng công ty nước nước ta và những tổ chức tín dụng, bỏ ra nhánh ngân hàng nướcngoài;

b) Thông tư số 27/2013/TT-NHNN ngày thứ 5 tháng 12 năm2013 của Thống đốc bank Nhà nước nước ta sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông bốn số 02/2012/TT-NHNN ngày 27 mon 02 thời điểm năm 2012 hướng dẫn thanh toán hốiđoái giữa bank Nhà nước vn và những tổ chức tín dụng, chi nhánh ngânhàng nước ngoài;

c) Thông tứ số 45/2014/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm2014 của Thống đốc bank Nhà nước nước ta sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27 mon 02 thời điểm năm 2012 hướng dẫn thanh toán hốiđoái giữa ngân hàng Nhà nước nước ta và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngânhàng nước ngoài.

Điều 21. Phương tiện chuyển tiếp

Tổ chức tín dụng thanh toán được phép đã thiết lập quan hệgiao dịch ăn năn đoái với ngân hàng Nhà nước trước thời điểm ngày Thông tư này còn có hiệu lực thihành liên tục thực hiện giao dịch thanh toán ngoại tệ với bank Nhà nước theo những quyđịnh tại Thông tư này, không phải làm giấy tờ thủ tục đăng cam kết lại với ngân hàng Nhà nước.

Điều 22. Tổ chức triển khai thực hiện

Chánh Văn phòng, giám đốc Sở Giao dịch, Thủ trưởngcác đơn vị thuộc ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàngnước quanh đó được phép chuyển động ngoại hối phụ trách tổ chức thực hiện
Thông tứ này./.

chỗ nhận: - Như Điều 22; - Ban chỉ đạo NHNN; - Văn phòng bao gồm phủ; - cỗ Tư pháp (để kiểm tra); - Công báo; - Lưu: VP, Vụ PC, SGD (05).

KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC Đào Minh Tú

PHỤLỤC 1

Tên tổ chức tín dụng được phép -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

..…, ngày … tháng … năm …..

GIẤY ĐĂNG KÝ THIẾT LẬP quan HỆ GIAO DỊCH NGOẠI TỆ VỚINGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC (*)

Kính gửi: Ngân hàng
Nhà nước nước ta (Sở Giao dịch)

Tên tổ chức tín dụng được phép:

Điện thoại:

Trụ sở thiết yếu hoặc bỏ ra nhánh đại diện giao dịch:

Điện thoại:

Các phương tiện giao dịch thanh toán đăng ký:

Hệ thống giao dịch:

Mã (code) giao dịch:

Điện thoại giao dịch:

Giấy phép thành lập và vận động số ... Ngày....

Danh sách những người dân có thẩm quyền trong giao dịchngoại tệ với bank Nhà nước như sau:

Họ với tên

Chức vụ

Mẫu chữ ký

Người có thẩm quyền cam kết duyệt Đề nghị thanh toán ngoại tệ với bank Nhà nước

1...

2...

...

Người gồm thẩm quyền ký chứng thực giao dịch (**)

1...

2...

*) tổ chức triển khai tín dụng được phép sau thời điểm thiết lậpquan hệ giao dịch thanh toán ngoại tệ với ngân hàng Nhà nước phải update các nội dungthay đổi so cùng với Giấy đăng ký thiết lập cấu hình quan hệ thanh toán giao dịch ngoại tệ cùng với Ngân hàng
Nhà nước lúc đầu (các nội dung biến hóa sử dụng Phụ lục này và thực hiện tiêu đề
Giấy đăng ký biến đổi thông tin).

(**) Ký chứng thực giao dịch vào trường hợp giaodịch bằng điện thoại.

(Tổ chức tín dụng được phép) xin đăng ký thiết lậpquan hệ thanh toán ngoại tệ với bank Nhà nước và cam kết chấp hành đúng cácquy định tại Thông tư số .../2021 /TT-NHNN về hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa
Ngân hàng đơn vị nước việt nam và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC PHÉP (Ký tên, đóng góp dấu)

PHỤLỤC 2

Tên tổ chức triển khai tín dụng được phép -------

….,ngày…tháng….năm….

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN CHUẨN mang lại CÁC GIAO DỊCH NGOẠI TỆVỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ngân hàng
Nhà nước vn (Sở Giao dịch)

Loại đồng tiền

Hướng dẫn thanh toán

Liên hệ

(tên thanh toán viên và điện thoại cảm ứng liên hệ)

VND

Tại Ngân hàng:

Số thông tin tài khoản

Code CITAD

USD

Tại Ngân hàng:

Code SWIFT, CITAD:

EUR

Tại Ngân hàng:

Code SWIFT:

……………

Ghi chú: lúc có đổi khác nội dung trả lời thanh toán, tổ chức triển khai tín dụng cần gửi lại hướng dẫn giao dịch mới theo chủng loại này tới ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch) trước thời điểm hiệu lực. Chỉ đăng ký với USD cùng VND, các loại ngoại tệ khác đk khi có thông báo của bank Nhà nước.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC PHÉP (Ký tên, đóng dấu)

PHỤLỤC 3

Tên tổ chức triển khai tín dụng được phép -------

….,ngày…tháng….năm….

ĐỀ NGHỊ GIAO DỊCH NGOẠI TỆ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ngân hàng
Nhà nước việt nam (Sở Giao dịch)

1. Mục đích, tại sao mua/bán nước ngoài tệ:

2. Tổng trạng thái nước ngoài tệ của ngày thao tác làm việc trướcngày đề nghị mua/ buôn bán ngoại tệ với bank Nhà nước (Theo biện pháp về trạngthái ngoại tệ của ngân hàng Nhà nước từng thời kỳ):

(Chinhphu.vn) – bank Nhà nước vn (NHNN) sẽ dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán giao dịch ngoại tệ giữa NHNN và tổ chức tín dụng (TCTD) được phép chuyển động ngoại hối, sửa chữa Thông bốn số 02/2012/TT-NHNN về hướng dẫn thanh toán hối đoái thân NHNN với những TCTD, trụ sở ngân hàng nước ngoài và những Thông tư sửa đổi, bổ sung cập nhật số 27/2013/TT-NHNN, Thông tư số 45/2014/TT-NHNN.


*
NHNN đang dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch ngoại tệ giữa NHNN cùng TCTD được phép hoạt động ngoại hối - Ảnh minh họa

NHNN mang đến biết, Thông tư số 02/2012/TT-NHNN đã được ban hành và triển khai vào 8 năm qua và được sửa đổi bổ sung một số lần. Nhiều nội dung tại Thông tư 02 cần được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các văn bản liên quan của NHNN được phát hành hoặc sửa đổi sau khoản thời gian Thông tư trên tất cả hiệu lực; đồng thời phù hợp với sự rứa đổi của thị trường.

Việc phát hành Thông tư cầm cố thế Thông tư số 02/2012/TT-NHNN là cần thiết nhằm hoàn thiện hệ thống khuôn khổ pháp luật hướng dẫn đối với hoạt động giao dịch hối đoái giữa NHNN với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Bổ sung quy định NHNN xác nhận thiết lập quan tiền hệ giao dịch ngoại tệ với TCTD

Dự thảo Thông tư nêu rõ, NHNN thực hiện giao dịch ngoại tệ bên trên thị trường ngoại tệ trong nước với TCTD được phép hoạt động ngoại hối theo phương án can thiệp trong từng thời kỳ.

Về đăng ký, chấp thuận thiết lập quan tiền hệ giao dịch ngoại tệ, dự thảo quy định, TCTD được phép gồm nhu cầu thiết lập quan liêu hệ giao dịch ngoại tệ với NHNN gửi một bộ hồ sơ theo quy định về NHNN.

Dự thảo cũng bổ sung quy định “NHNN xác nhận việc thiết lập quan tiền hệ giao dịch ngoại tệ với TCTD được phép bên trên cơ sở kiểm tra bộ hồ sơ bảo đảm đầy đủ, chính xác” để làm rõ hơn tiến trình thực hiện của NHNN hiện nay.

Với mỗi TCTD được phép, NHNN chỉ thiết lập quan tiền hệ giao dịch ngoại tệ với một đầu mối giao dịch đại diện đến mỗi TCTD được phép. Đầu mối giao dịch đại diện cho TCTD được phép là trụ sở/ hội sở chủ yếu hoặc một trụ sở của TCTD được phép vì chưng TCTD được phép quyết định, đăng ký với NHNN.

Đồng tiền giao dịch, tỷ giá chỉ mua, chào bán

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định rõ đồng tiền giao dịch, tỷ giá mua, buôn bán và giá cài quyền chọn. Cụ thể, NHNN giao dịch mua, bán đồng Việt Nam và USD với TCTD được phép gồm quan hệ giao dịch ngoại tệ với NHNN. Trường hợp thực hiện giao dịch đồng Việt Nam cùng loại ngoại tệ khác, NHNN thông tin cho TCTD được phép gồm quan hệ giao dịch ngoại tệ.

Tỉ giá chỉ mua, chào bán của từng loại hình giao dịch, giá chỉ mua, quyền chọn mua, cung cấp ngoại tệ do NHNN quyết định và thông tin cho TCTD được phép tất cả quan hệ giao dịch ngoại tệ.

Kỳ hạn của giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch quyền chọn tối đa là 365 ngày kể từ ngày giao dịch.

Thời gian giao dịch ngoại tệ chủ yếu thức của NHNN với TCTD được phép theo giờ làm việc chủ yếu thức của NHNN vào những ngày làm việc trong tuần. Trường hợp tạo ra giao dịch ngoại tệ xung quanh thời gian giao dịch quy định, TCTD được phép phải tổ chức thực hiện những giao dịch thông suốt, an toàn, bảo đảm quản lý rủi ro.

Mức phạt thanh toán giao dịch chậm

Theo dự thảo, thanh toán cho giao dịch ngoại tệ phải được thực hiện theo hướng dẫn giao dịch thanh toán chuẩn bởi vì TCTD được phép đăng ký kết với NHNN.

Trường hợp ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày nghỉ lễ, Tết của thị trường ngoại tệ Việt phái nam và/hoặc của thị trường xử lý thanh toán giao dịch đối với đồng ngoại tệ trong giao dịch thì ngày thanh toán giao dịch được chuyển sang trọng ngày làm việc kế tiếp.

Về trường hợp giao dịch thanh toán chậm, Thông tư số 02/2012/TT-NHNN quy định: “Trong trường hợp giao dịch chậm so với giao dịch ngân hàng Nhà nước với tổ chức tín dụng, đưa ra nhánh bank nước ngoài, bên giao dịch chậm sẽ chịu mức phạt như sau: a) Nếu bằng ngoại tệ, mức phạt tối đa 150% lãi suất LIBOR 1 tuần của đồng tiền giao dịch thanh toán tại ngày vạc sinh giao dịch thanh toán chậm tính trên số tiền và số ngày trả chậm”. Mặc dù nhiên, theo thông tin của Cơ quan lại quản lý dịch vụ tài thiết yếu Anh (FCA), lãi suất LIBOR tham chiếu nói trên chỉ được công bố đến hết năm 2021.

Vì vậy, NHNN đề xuất cố gắng thế nội dung này như sau: Trường hợp thanh toán giao dịch chậm so với thỏa thuận giao dịch giữa NHNN với TCTD được phép, bên giao dịch thanh toán chậm phải chịu mức phạt như sau:

a- Nếu bằng đồng ngoại tệ, mức phạt tối đa bằng 150% lãi suất do ngân hàng đại lý thanh toán của bên bị thanh toán giao dịch chậm áp dụng trên tài khoản thanh toán giao dịch chuẩn nhận ngoại tệ tại thời điểm tạo ra tính trên số tiền và số ngày chậm trả.

b- Nếu bằng đồng Việt Nam, mức phạt tối đa bằng 150% lãi suất giải ngân cho vay tái cấp vốn của NHNN tại thời điểm phạt sinh giao dịch chậm tính trên số tiền cùng số ngày chậm trả.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *