Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Anh 2020 Môn Tiếng Anh, Đáp Án Môn Tiếng Anh Thi Tốt Nghiệp Thpt 2020

Kỳ thi THPT giang sơn là một kỳ thi quan tiền trọng, đánh dấu một cách ngoặt mập trong cuộc sống đời thường của mỗi người. Để có sự chuẩn bị tốt mang lại kỳ thi này, thì câu hỏi ôn luyện những đề thi thử, những đề thi đang từng lộ diện là một điều không thể quăng quật qua.

Bạn đang xem: Đề thi thpt quốc gia môn anh 2020

Trong bài viết này, hãy thuộc IZONE tò mò về 4 đề thi giờ đồng hồ Anh chủ yếu thức của bộ Giáo dục & Đào tạo nên năm 2020, với đáp án cũng tương tự giải thích chi tiết cho 4 đề thi này nhé.

4 đề thi giờ anh THPT giang sơn 2020

Dưới đây là 4 đề thi giờ đồng hồ Anh THPT non sông 2020, mà IZONE đã tổng phù hợp lại:

Mã đề 401: ĐỀ THI TỐT NGHIỆP thpt NĂM 2020 MÃ ĐỀ 401.pdf

Mã đề 402: ĐỀ THI TỐT NGHIỆP thpt NĂM 2020 MÃ ĐỀ 402.pdf

Mã đề 403: ĐỀ THI TỐT NGHIỆP thpt NĂM 2020 MÃ ĐỀ 403.pdf

Mã đề 404: ĐỀ THI TỐT NGHIỆP trung học phổ thông NĂM 2020 MÃ ĐỀ 404.pdf

Để rất có thể tải trọn cỗ 4 đề thi tiếng Anh THPT nước nhà 2020: Click tại đây

Đáp án và giải thích đáp án 4 đề thi giờ đồng hồ anh THPT quốc gia 2020

Đáp án mã đề 401

Bảng câu trả lời đề thi THPT giang sơn 2020 – Mã đề 401

1. D11. A21. B31. A41. A
2. A12. B22. C32. D42. B
3. B13. D23. B33. A43. D
4. D14. B24. A34. B44. A
5. B15. B25. C35. A45. C
6. A16. D26. D36. D46. D
7. A17. D27. D37. B47. A
8. C18. C28. C38. B48. A
9. A19. D29. B39. D49. D
10. B20. B30. A40. D50. A

Đáp án mã đề 402

Bảng đáp án đề thi THPT nước nhà 2020 – Mã đề 402

1. C11. D21. B31. D41. B
2. C12. C22. B32. D42. A
3. C13. C23. B33. B43. A
4. D14. D24. A34. D44. C
5. C15. C25. B35. A45. B
6. C16. A26. B36. B46. D
7. D17. D27. C37.D47. B
8. C18. A28. A38. C48. D
9. B19. A29. A39. B49. A
10. A20. C30. A40. B50. B

Đáp án mã đề 403

Bảng lời giải đề thi THPT tổ quốc 2020 – Mã đề 403

1. A11. A21. D31. D41. A
2. C12. B22. C32. C42. B
3. D13. D23. C33. A43. C
4. B14. B24. D34. C44. B
5. D15. A25. A35. B45. B
6. B16. D26. D36. A46. A
7. C17. A27. D37.B47. A
8. D18. A28. A38. C48. D
9. C19. B29. A39. B49. B
10. D20. A30. B40. C50. B

Đáp án mã đề 404

Bảng đáp án đề thi THPT giang sơn 2020 – Mã đề 404

1. B11. C21. A31. B41. D
2. C12. A22. B32. B42. C
3. A13. C23. A33. C43. B
4. D14. C24. D34. C44. B
5. D15. B25. B35. A45. D
6. B16. A26. B36. D46. A
7. D17. D27. C37.C47. A
8. C18. C28. B38. D48. B
9. A19. A29. B39. A49. A
10. A20. C30. D40. B50. D

Giải thích lời giải đề thi THPT non sông 2020

Giải cụ thể mã đề 401

Đáp ánGiải thích đưa ra tiếtPhân loại
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word that differs from the other three in the position of primary găng tay in each of the following questions.
1. DA. Expensive /ɪkˈspensɪv/ -> trọng âm bấm vào âm số 2B. Successful /səkˈsesfl/ -> trọng âm bấm vào âm số 2C. Important /ɪmˈpɔːrtnt/ -> trọng âm nhấn vào âm số 2D. Musical /ˈmjuːzɪkl/ -> trọng âm nhấn vào âm số 1Kiến thức về trọng âm tiếng Anh
2. AA. Practise /ˈpræktɪs/ -> trọng âm bấm vào âm số 1B. Include /ɪnˈkluːd/ -> trọng âm nhấp vào âm số 2C. Arrive /əˈraɪv/ -> trọng âm nhấp vào âm số 2D. Accept /əkˈsept/ -> trọng âm nhấn vào âm số 2
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions
3. BA. Clouds /klaʊdz/B. Costs /kɒsts/C. Pains /peɪnz/Kiến thức về phát âm tiếng Anh
4. DA. Lake /leɪk/B. Game /ɡeɪm/C. Shape /ʃeɪp/D. Flat /flæt/
Mark the letter A, B, C. Or D on your answer sheet lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
5. B

Tickets for such events will be typically cheap unless you want seats in the VIP areas.A. Rarely (adv): hiếm khi
B. Normally (adv): thông thường
C. Directly (adv): một bí quyết trực tiếp
D. Carefully (adv): một bí quyết cẩn thận

Giải thích: Typically (adv): quánh thù, đặc trưng (thường thường là như vậy), bởi vì vậy, nó là từ đồng nghĩa tương quan với trường đoản cú normally

Từ vựng
6. A

Peter was very sick until he took the marvelous medicine that Doctor Staples prescribedA. Wonderful (adj): tuyệt vời
B. Secret (adj): túng thiếu mật
C. Attractive (adj): thu hút
D. Terrible (adj): tồi tệ

Giải thích:Marvelous (adj): tuyệt diệu, kỳ diệu, vì chưng vậy, marvelous sẽ là một trong những từ đồng nghĩa tương quan với wonderful

Từ vựng
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) OPPOSITE in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.
7. A

Despite numerous hard pushes, he couldn’t make the window open.

A. Gentle (adj): dịu dàngB. Strong (adj): mạnh dạn mẽ
C. Firm (adj): chắc hẳn chắn
D. Plain (adj): solo giản, giản dị

Giải thích: hard (adj): mạnh, dữ dội, bởi vì vậy tự này đang trái nghĩa với từ gentle

Từ vựng
8. C

When I suggested he was mistaken, John got hot under the collar và stormed out of the room.

A. Got emotional: trở phải xúc độngB. Became furious: trở nên giận dữ C. Remained calm: giữ được bình tĩnh
D. Felt anxious: cảm xúc lo lắng

Giải thích: Got hot under the collar (idiom): nổi nóng, khó tính với dòng gì, vị vậy cụm idiom này đã trái nghĩa với C.remained calm.

Từ vựng
Mark the letter A, B, C, or on your answer sheet lo indicate the corrected answer lớn each other following questions
9. A

it’s no good _____ a fuss & arguing over such an unimportant issue.A. Making B. Holding C. Doing D. Getting

Giải thích:Cấu trúc bắt buộc nhớ: It’s no good + Ving.Cấu trúc it’s no good có nghĩa là “không có lợi gì”. Để vấn đáp đúng thắc mắc này, bạn cần phải biết về các collocation: make a fuss: làm quá lên, làm cho ầm lên.

Dịch: Làm ầm lên và bất đồng quan điểm về một vấn đề không quan trọng đặc biệt như vậy không hữu ích gì cả.

 
10. B

Health experts strongly advise patients with hypertension lớn avoid food _____ amounts of fat.

A. Contained B. Containing C. Contains D. Is contained

Giải thích:Với thắc mắc này, chúng ta cần chũm được loài kiến thức về kiểu cách rút gọn gàng mệnh đề quan liêu hệ.Câu được viết tương đối đầy đủ sẽ như sau:Health experts strongly advise patients with hypertension to avoid food that contains amounts of fat.Trong trường hợp này, “that contains” có thể được rút gọn gàng thành containing. Vì vậy, đáp án và đúng là B. Containing.

Dịch: Các chuyên gia y tế khuyên bệnh nhân tăng tiết áp yêu cầu tránh hoa màu có đựng nhiều chất béo.

Mệnh đề quan tiền hệ
11. A

The graphics of this book are attractive, but its _____ is not original at all.

A. Nội dung (n): nội dungB. Chapter (n): chương
C. Character (n):ký trường đoản cú D. Page (n): trang

Giải thích: Dựa vào nét nghĩa của các đáp án, ta thấy đáp án A là đáp án gồm nội dung tương xứng nhất.

Từ vựng
12. B

If I _____ you, I would spend more time with the children.A. Would be B. Were C. Will be D. Am

Giải thích:

Để trả lời thắc mắc này, các bạn cần cầm cố được kiến thức về câu điều kiện loại II (câu điều kiện không có thật trong hiện tại)

Cấu trúc đề nghị nhớ:If + S + V(past simple), S + would/could/might + V (infinitive)

Đáp án đúng nên chọn là B.were.Cấu trúc “If I were you” còn thường xuyên được sử dụng để lấy ra lời khuyên.

Câu điều kiện
13. D

Bill’s mother won’t let him go out with his friends _____ .A. When he finished his homework B. After he had finished his homework

C. Once he finished his homework D until he has finished his homework

Giải thích: Với thắc mắc này, các bạn cần nắm rõ về cấu trúc với những mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Cấu trúc nên nhớ:Until/when/as soon as + S + V(s/es), S + will/can/ + V hoặc
Until/when/as soon as + S + have/has Vpii
, S + will/can/ + V

Mệnh đề trạng ngữ
14. B

Peter is an ambitious man who will never _____ till he gets what he wantsA. Turn down: từ bỏ chối
B. Give up: bỏ cuộc
C. Put on: khoác lên D. Take back: mang lại/rút lại

Giải thích:Với câu hỏi này, các bạn cần chũm rõ những nét nghĩa của những phrasal verb thịnh hành trong giờ đồng hồ Anh. Vị vậy, đáp án B là đáp án phù hợp nghĩa tốt nhất trong trường đúng theo này.

Phrasal verb(Từ vựng)
15. B

I would lượt thích to extend my gratitude to lớn all the staff for their _____ support, without which our company couldn’t have overcome the crisis
A. Unbending B. Unfailing C. Unmoving D. Unfeeling

Giải thích:Với thắc mắc này, các bạn phải nắm rõ kiến thức và kỹ năng liên quan cho collocation (những từ hay đi cùng cùng với nhau).

Trong câu này, từ vựng hay phải đi với tự support là: unfailing.

Unfailing support (collocation): sự hỗ trợ liên tục, không hoàn thành nghỉ.

Collocation(Từ vựng)
16. D

Most women expect _____ more help with the housework from their husbands.A. To getting B. Get C. Getting D. Khổng lồ get

Giải thích:Với thắc mắc này, chúng ta cần nắm vững cấu trúc:Expect lớn V/ expect somebody to V: mong ước làm gì/ ao ước ai đó có tác dụng gì.

Từ vựng
17. D

Having your private life scrutinised closely by the public is regarded as part & _____ of being a celebrity.

A. Package B. Post C. Packet D. Parcel

Giải thích:Đây là một câu hỏi kiểm tra về từ vựng, đòi hỏi chúng ta phải nạm được những thành ngữ phổ biến trong giờ đồng hồ Anh.part & parcel (idiom): là phần thiết yếu, phần quan trọng của dòng gì

Thành ngữ(Từ vựng)
18. C

He is often _____ last person to leave the office

Mạo từ
19. D

One _____ method for keeping our mind active is doing crossword
A. Popularity B. Popularize C. Popularly D popular

Giải thích:Với thắc mắc này, các bạn cần nắm được kỹ năng về các từ loại. Ví dụ là từ một số loại nào thường xuất hiện thêm với từ nhiều loại nào.Trong câu này, method là 1 danh từ buộc phải ta cần chú ý rằng, từ nhiều loại thường hay lộ diện với danh tự là tính từ.Vì vậy, ta chọn lời giải D.

Từ loại
20. B

Mary feels confident about the competition _____ she has been well-tcncongdoan.edu.vnared for it.A. Because of B. Because C. Although D. DespiteGiải thích:Với câu này, các bạn cần nắm được kiến thức và kỹ năng liên quan lại đến những liên từ gồm trong giờ đồng hồ anh. 

Cấu trúc cần nhớ:Because + clause 1, clause 2.Because of + N/Ving, clause.Although + clause 1, clause 2.Despite + N/Ving, clause.Bởi, vày sau vị trí trống, ta thấy lộ diện một mệnh đề, nên hoàn toàn có thể loại được 2 câu trả lời là A. Because of với D. Despite.Dựa vào ngữ cảnh của câu, ta hoàn toàn có thể chọn giải đáp là: B. Because

Liên từ
21. B

Her academic performance has greatly improved since she _____ her study methodsA. Will change B. Changed D. Would change C. Was changingGiải thích:Đây là một thắc mắc về thì của cồn từ. Ví dụ là thì hiện tại kết thúc (ta có thể nhìn ra vấn đề này với sự mở ra của has + Vpii since) Để vấn đáp chính xác thắc mắc này, chúng ta cần chú ý cấu tạo sau:S + have/has + Vpii since + S + Ved/bất nguyên tắc .Sau since ta nên một mệnh đề ngơi nghỉ thì thừa khứ đơn. Vì vậy, đáp án chính xác là B. Changed

Thì của cồn từ (Thì lúc này hoàn thành)
22. C

You like the food here, _____?A won’t you B. Didn’t you C. Don’t you D. Haven’t you

Giải thích:Với câu hỏi này, các bạn cần gắng rõ kiến thức và kỹ năng & kết cấu về thắc mắc đuôi. Với thắc mắc đuôi sống thì lúc này đơn (với cồn từ thường), thì ta sử dụng cấu tạo sau:S + V + (O), don’t/doesn’t + S?Vì vậy, lời giải là C.Để nuốm rõ kết cấu về thắc mắc đuôi với những thì trong giờ đồng hồ Anh, hãy đọc bài: thắc mắc đuôi (Tag question): Công dụng, Cấu trúc, Dạng quánh biệt

Câu hỏi đuôi
23. B

The whole world is waiting _____ a vaccine against Covid-19.A. By B. For C. Khổng lồ D. In

Giải thích:Với câu hỏi này, các bạn cần vắt được đầy đủ giới từ thường nào thường xuyên lộ diện đi với một hễ từ.Trong câu này, với rượu cồn từ wait thì giới từ thường xuyên hay lộ diện với nó là “for”.Cấu trúc cần nhớ: wait for somebody/something: đợi ai/cái gì

Giới từ
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the option the best completes the following exchanges.
24. A

Jenny & Kathy are arranging to lớn see a new film.

– Jenny: “Why don’t you come over and see the new film with me?”

– Kathy: “_____”

A. Great! I’d love to. B. Oh, I’m afraid so.

C. You’re welcome. D. Wow! I didn’t realise that.

Giải thích:Với câu hỏi này, các bạn cần gắng được cách trả lời trong những bối cảnh giao tiếp xã hội. 

Cụ thể, trong thắc mắc này, Jenny đang ý kiến đề xuất Kathy xem một tập phim mới với cô ấy. Câu vấn đáp của Kathy sẽ cho thấy thêm liệu cô ấy cũng muốn tham gia thuộc Jenny xuất xắc không.A. “Great! I’d love to: Tuyệt vời! tôi muốn” – đây là câu trả lời cực tốt vì nó biểu đạt sự gật đầu đồng ý lời mời của KathyB. “Oh, I’m afraid so: tôi sợ hãi là ko được rồi” – câu trả lời này thường xuyên được áp dụng để từ tối một lời mời, yêu cầu một cách lịch sự

C. You’re welcome: không có gì – câu vấn đáp này không phù hợp trong ngữ cảnh trên, nó thường xuyên được thực hiện khi chúng ta giúp đỡ ai đó và cảm nhận lời cảm ơn từ bạn đó. D. Wow! I didn’t realise that: Ôi, tôi không nhận ra điều ấy – câu trả lời này không cân xứng với toàn cảnh trên, nó thường được thực hiện để thể sự ngạc nhiên, bỡ ngỡ của người nói

Bối cảnh xã hội
25. C

Helen và Sarah are talking about their school’s field trip.

– Helen: “This is the best field trip we’ve ever had.”

– Sarah: “_____” . Everyone enjoyed it khổng lồ the fullest.”A. I don’t think that’s a good idea B. I totally disagree

C. You’re right D. Never mindGiải thích:

Với thắc mắc này Helen đang giới thiệu ý kiến của bản thân về chuyến đi “Đây là chuyến hành trình thực địa tuyệt đối hoàn hảo nhất nhưng cô ấy có”. 

Dựa vào câu: “Everyone enjoyed it khổng lồ the fullest.”, ta hiểu được Sarah cũng tán thành với Helen. Vì chưng vậy, với những đáp án thì ta phải phải xác định xem đáp án nào diễn tả sự đồng ý.

A. I don’t think that’s a good idea: Tôi không cho là đó là 1 ý tưởng hay → không phù hợp trong bối cảnh này, chúng ta dùng câu này lúc muốn diễn tả sự không đồng tình với một ý tưởng, đề xuất.

B.  I totally disagree: Tôi hoàn toàn không đồng ý. → không phù hợp trong bối cảnh này, câu này được áp dụng trong toàn cảnh người nói trình bày sự không đồng tình với điều gì.

C. You’re right: chúng ta nói đúng → đấy là đáp án chính xác trong bối cảnh này, nó thể hiện sự đồng tình

D. Never mind: không tồn tại gì đâu → không cân xứng trong toàn cảnh này, câu này được sử dụng khi người nói ý muốn người nghe “không cần niềm nở về điều gì”.

Bối cảnh xã hội
Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheer to lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30.

INTERNSHIPS

In many countries going through difficult economic times, job openings for new graduates can be few and far between. In this competitive environment, relevant work experience can help job seekers stand out from the crowd, & (26) _____ organisations now offer temporary placements, called internships. The problem with

numerous internships, (27) _____, is that they are unpaid, & this often puts young people off applying for them.

Employers và interns sometimes come to lớn mutually beneficial arrangements, however. Dinesh Pathan, applying for an internship with an IT company, negotiated a giảm giá khuyến mãi in which he would be given travel (28) _____ only for two weeks, và then, as long as he could show his marketing work was adding value, he would be paid a wage.

The arrangement worked well: Dinesh had a(n) (29) _____ to lớn work hard, and he ended up feeling “not so much an intern as a temporary staffer”. HR consultant Denise Baker says similar arrangements are common. What is more, “if interns do well, employers would often rather make them full employees than recruit people (30) _____ they don’t know”.

(Adapted from Exam Essentials Practice Tests – Cambridge English by Tom Bradbury và Eunice Yeates)

26. D

In this competitive environment, relevant work experience can help job seekers stand out from the crowd, and (26) _____ organisations now offer temporary placements, called internships.

A. Much B. Every C. Another D. ManyGiải thích:

Với thắc mắc này, chúng ta cần cố gắng về kiến thức và kỹ năng liên quan đến lượng từ, và những cách sử dụng lượng từ. 

Với câu 26, thì ta thấy organisations là một trong danh trường đoản cú đếm được đang ở dạng số nhiều, bởi vậy đáp án cân xứng nhất là đáp án D. ManyCấu trúc cần nhớ:Much + N (không đếm được)Every + N (đếm được số ít)

Another + N (đếm được số ít)Many + N (đếm được số nhiều)

Lượng từ
27. D

The problem with numerous internships, (27) _____, is that they are unpaid, & this often puts young people off applying for them.

A. Instead B. Therefore C. Moreover D. However

Giải thích:Với câu này, bạn cần phải nắm được cấu trúc của các từ nối trong tiếng Anh, cũng giống như mục đích sử dụng của chúng.A. Instead (adv): vậy vào đó, từ instead thường xuyên được thực hiện khi ta hy vọng đưa ra đưa ra một tin tức khác với gần như gì được đề cập, ý định trước đó.Ví dụ: I was going khổng lồ go lớn the store, but instead I went to the park. (Tôi định đi đến cửa hàng, nhưng gắng vào đó tôi đang đi vào công viên)Trong câu này , trường đoản cú instead  chỉ ra rằng, bạn đã đưa ra quyết định làm một điều không giống so với dự định ban đầu. → giải đáp A không cân xứng với bối cảnh.B. therefore (adv): vì vậy. Ta thường sử dụng từ therefore khi mong mỏi đưa ra một tóm lại → câu trả lời B không cân xứng với bối cảnh.C. moreover (adv) rộng nữ. Ta thường áp dụng từ moreover khi mong muốn đưa ra thêm một → lời giải C không tương xứng với bối cảnh.D. However: mặc dù nhiên. Đây là đáp án đúng, cũng chính vì trong câu này, người sáng tác đang ước ao đưa ra một tin tức thể hiện sự tương phản/trái ngược cùng với câu trước đó. 

Từ nối
28. C

Dinesh Pathan, applying for an internship with an IT company, negotiated a khuyễn mãi giảm giá in which he would be given travel (28) _____ only for two weeks

A. Companions (n): những người dân bạn đồng hành
B. Restrictions (n): phần lớn hạn chếC. Expenses (n): những chi phí
D. Destinations(n): các địa điểm

Giải thích:Với thắc mắc này, để trả lời, các bạn cần phải nắm được đường nét nghĩa của những đáp án, để có thể chọn được lời giải phù hợp.Trong toàn cảnh này, đáp án cân xứng nghĩa là giải đáp C. Expenses.Travel expenses (n): các túi tiền đi lại

Từ vựng
29. B

The arrangement worked well: Dinesh had a(n) (29) _____ to work hard, and he ended up feeling “not so much an intern as a temporary staffer”. A. Profit (n): lợi nhuậnB. Incentive (n): sự khuyến khích, khích lệC. Persuasion (n): sự thuyết phụcD. Promotion (n): sự thăng tiến, tăng chức 

Giải thích:Với thắc mắc này, nhằm trả lời, các bạn cần phải nắm được nét nghĩa của các đáp án, để rất có thể chọn được đáp án phù hợp.Trong toàn cảnh này, đáp án phù hợp nghĩa là đáp án B. Incentive.

Từ vựng
30. A

What is more, “if interns bởi well, employers would often rather make them full employees than recruit people (30) _____

they don’t know”.A who B. When C. Where D. Which

Giải thích:Với thắc mắc này, các bạn cần chũm được kiến thức và kỹ năng liên quan đến các đại từ tình dục trong tiếng Anh.Trong câu này, đáp án chính xác là A. Who, cũng chính vì đại từ quan hệ who này được sử dụng sẽ giúp đỡ người đọc xác định được những người dân ngày là những người dân nào.Những đại từ khác như, when/where/which, ko được sử dụng để bổ sung thông tin cho đối tượng người sử dụng là nhỏ người.

Mệnh đề quan liêu hệ
Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the questions from 31 to lớn 35.

Staying in hotels and resorts has been a traditional part of travel since the beginning of mass tourism. But nowadays, many tourists want a more intimate experience. For this reason, they are choosing khổng lồ ‘go native’. This often means staying in the kinds of places that local people inhabit. In big cities, you can try staying with the friend of a friend. You may over up sleeping on the couch or the floor, but the advantages outweigh the discomfort. The biggest plus is that you’ll be staying with a local & seeing the city from a local perspective.

Another option is house-swapping. Several websites allow you to lớn connect with people who want lớn trade living situations. It’s usual khổng lồ exchange emails about favourite places in the đô thị before the swap, meaning you can have a truly local experience. But of course, you can only vị this if you don’t mind having strangers staying in your house.

For the more adventurous, staying in a native structure in an African village or a hut on the water in Vietnam or đất nước thái lan can be a real thrill. These might not even include plumbing or electricity, & that is part of the charm. The experience of dealing with oil lamps và carrying water really gives you a sense of how the people live.

No matter how unadventurous you feel, you might want to consider crossing hotels off your list. Getting to lớn know the local way of life is the most valuable part of travel. Và what better way is there to vị this than staying where the local people actually live?

(Adapted from Solutions – Third Edition by Tim Falla and Paul A Davies)

31. A

What is the passage mainly about?

A. New holiday accommodation trends B. Adventurous holiday activities

C. World heritage sites D. Main tourist attractions in Asia

Giải thích: Đoạn văn nói đa phần về các xu thế mới cho nhà ở trong kỳ nghỉ. Những xu thế mới này là: làm việc mới bạn địa phương (staying with local people) , đổi nhà (house-swapping)

Câu hỏi ý chính
32. DThe word “they” in paragraph 1 refers khổng lồ A. Resorts B. Hotels
C. Local people
D. Tourists
Giải thích:Để vấn đáp câu này, trước hết chúng ta cần xác định vị trí của từ “they”, trong khúc số 1. Ta biết rằng, “they” là một trong đại từ, bởi vậy, tác dụng của nó là sửa chữa cho một danh từ bỏ hoặc một cụm danh từ bỏ đứng trước.Khi trả lời dạng thắc mắc này, chúng ta hãy lưu ý ngay trước từ bỏ “they” có một danh từ hoặc một nhiều danh trường đoản cú nào ko nhé. Rất rất có thể những từ này sẽ giúp chúng ta có đáp án.Trong bài, ta có “But nowadays, many tourists want a more intimate experience. For this reason, they are choosing to lớn ‘go native’”.Danh từ ngay lập tức trước từ “they” là tourists, vì vậy câu trả lời sẽ là D.
Câu hỏi đề cập
33. A

What is the biggest advantage of tourists’ going native?A. It enables them to experience the local lifestyle.B. It offers them opportunities to lớn make new friends.C. It is more comfortable than staying in hotels and resorts.D. It is cheaper than staying in other kinds of accommodation

Giải thích:Để trả lời cho dạng câu hỏi này, chúng ta cần xác định được keyword trong câu hỏi, qua đó có thể xác định được đoạn cần đọc.Ví dụ: từ khoá trong câu hỏi này là “the biggest advantage”. Từ bỏ đây, các bạn hãy hiểu lướt đoạn đọc để xác định xem đoạn nào bao gồm chứa từ khóa này. Lưu ý: thông thường keyword sẽ tiến hành thể hiện bởi một bí quyết khác. Ví dụ: – The “biggest advantage” được paraphrase là “the most valuable part– “Local lifestyle” được paraphrase là “the local way of life

Câu hỏi tin tức chi tiết
34. B

The word “charm” in paragraph 3 is closest in meaning toA. Price (n): giá cả
B. Attraction (n): sự gợi cảm C. Safety (n): sự an toàn
D. Danger (n): nguy hiểm

Giải thích:Dạng câu hỏi này, kiểu như với dạng thắc mắc tìm từ đồng nghĩa tương quan và nhiệm vụ của bọn họ là tìm thấy từ khởi sắc nghĩa sớm nhất với tự được hỏi.Từ charm (n): sức hút, vị vậy, từ khởi sắc nghĩa sát nhất trong những đáp án là B. attraction

Từ vựng
35. A

Which of the following is mentioned in the passage?
A. There are several websites used for house-swapping purposes.B. Tourists to đất nước xinh đẹp thái lan prefer staying in a native structure lớn staying in a hut.C. Staying with local people is more popular than staying in hotels & resorts.D. Dealing with oil lamps is the most thrilling experience for tourists to lớn Vietnam.

Giải thích:Với dạng thắc mắc này, các bạn cần đọc bài bác và khẳng định thông tin trong các đáp án có được đề cập mang lại trong đoạn văn giỏi không.A. Thông tin về việc có hầu như website áp dụng cho mục đích đổi bên được kể ở câu “Several websites allow you lớn connect with people who want lớn trade living situations” B. Thông tin về phần đông khách du ngoạn đến vương quốc của nụ cười thích sống trong 1 căn nhà của tín đồ dân phiên bản địa hơn là ngơi nghỉ trong một túp lều ko được kể đến.Trong bài xích đọc, chỉ nói tới “việc ở trong các căn nhà của người phiên bản địa hoặc các túp lều, ở nước ta hoặc Thái Lan rất có thể là một trải nghiệm cảm giác mạnh”, chứ không hề đề cập việc thích hơn tốt không. → Đáp án B không chính xác
C. Trong bài xích không nói đến tin tức là ở với những người dân địa phương thì phổ cập hơn đối với ở khách sạn, tuyệt khu ngủ dưỡng. → Đáp án C không thiết yếu xác
D. Trong bài xích có nói tới “đèn dầu (oil lamp), tuy thế không chuyển ra tin tức là nó đề xuất đem đến cảm xúc mạnh nhất cho các khác nước ngoài đến Việt Nam. → Đáp án D không thiết yếu xác.

Câu hỏi thông tin chi tiết
Read the following passage và mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to lớn each of the questions from 36 khổng lồ 42.

Xem thêm: Từ chồng trong tiếng anh, dịch, tiếng việt, chồng tiếng anh là gì

One day, a middle-aged man asked a taxi lớn take him khổng lồ see Chelsea play Arsenal at football. He told the driver “Stamford Bridge”, the name of Chelsea’s stadium, but he was delivered instead khổng lồ the village of Stamford Bridge in Yorkshire. Of course, he missed the match. 

What had happened? With the Sat-Nav system in place, the driver in this story felt he did not need to lớn know where he was going. He confidently outsourced the job of knowing this information lớn the Sat-Nav. Using an Internet search engine takes a broadband user less than a second. And with smartphones at hand, people will be

online almost all of the time.

However, general knowledge has never been something that you acquire formally. Instead, we pick it up from all sorts of sources as we go along, often absorbing facts without realising. The question remains, then: is the internet threatening general knowledge? When I put that to Moira Jones, expert in designing IQ tests, she referred me to the story of the Egyptian god Thoth. It goes like this: Thoth offers writing as a gift to lớn the king of Egypt, declaring it an “elixir of memory và wisdom.” But the king is horrified, & tells him: “This invention will induce forgetfulness in the souls of those who have learned it, because they will not need to lớn exercise their memories, being able to rely on what is written.”

Who wants khổng lồ be a millionaire finalist David Swift, responding to the same question, recognises that there was a problem of young people saying: “I don’t need to know that”, but he is far more excited about the educational potential of the Internet. “There is so much more information out there, giving people opportunities to lớn boost their general knowledge.”

After all, the internet might just help us to forget more & more. But meanwhile, the continuing popularity of quizzes and game-shows shows us that general knowledge is strong enough to remain. 

(Adapted from English Unlimited by Adrian Deff and Ben Gok)

36. D

Which best serves as the title for the passage?A. The Age of the Robot? B. Novel Applications of the Sat Nav System
C. New Perspectives on Tertiary Education D. The over of General Knowledge?

Giải thích:Với dạng câu hỏi này, các bạn nên để sau cuối hãy làm, chính vì đây là dạng câu hỏi yêu cầu bạn phải hiểu về nội dung tổng thể của bài bác đọc. Từ bỏ đó, rất có thể đặt tiêu đề đúng nhất đến đoạn đọc.Với bài bác đọc này, đáp án hợp lí nhất là D. The over of General Knowledge?

Hỏi về tiêu đề
37. B

Why did the middle aged man miss the football match?
A. Because the Sat-Nav in his oto was out of order
B. Because the xe taxi driver was over-dependent on technology
C. Because he did not remember the directions khổng lồ the stadium
D. Because the tìm kiếm engine in the xe taxi failed lớn work

Giải thích:Lý vì chưng mà người bọn ông trung niên bỏ qua trận láng là do: “What had happened? With the Sat-Nav system in place, the driver in this story felt he did not need to know where he was going. He confidently outsourced the job of knowing this information to the Sat-Nav.” Vì vậy, đáp án và đúng là đáp án B. Because the xe taxi driver was over-dependent on technology.

Câu hỏi tin tức chi tiết
38. B

The word “outsourced” in paragraph 2 mostly means
A. Exchanged B. Assigned C. Submitted D. Imposed

Giải thích: Đáp án có nét nghĩa gần nhất với từ bỏ “outsource (v)” thuê ngoại trừ là B. Assign (v): giao cho

Từ vựng
39. D

The word “that” in paragraph 4 refers to _____.A. General B. Knowledge C. The mạng internet D. The question

Giải thích:Khi trả lời dạng thắc mắc này, cạnh bên việc xem xét ngay trước tự “that” tất cả một danh tự hoặc một các danh từ như thế nào không, thì chúng ta cũng rất cần phải hiểu được nét nghĩa thiết yếu của câu đó. Vào bài, ta có:

“The question remains, then: is the internet threatening general knowledge? When I put that khổng lồ Moira Jones, an expert in designing IQ tests, she referred me to lớn the story of the Egyptian god Thoth”.

Qua đây, ta thấy đáp án và đúng là D. The question

Câu hỏi suy luận
40. D

The word “induce” in paragraph 4 mostly means _____.

A. Ease (v): có tác dụng dịu điB. Limit (v): giới hạn
C. Promote (v): xúc tiến, đẩy mạnh
D. Cause (v): gây ra

Giải thích:Từ có nét nghĩa sớm nhất với induce (v): tạo ra chính là đáp án D. Cause

Từ vựng
41. A

Which of the following is TRUE, according to lớn the passage?

A. Young people vị not seem khổng lồ bother themselves with memorising factual information.B. General knowledge tends lớn have been mainly acquired through formal schooling.C. The majority of undergraduates are reluctant lớn look for answers lớn factual questions online.D. On being offered the gift of writing, the king of Egypt was hopeful about its potential.

Giải thích:Để làm dạng thắc mắc này, các bạn cần thực hiện cách thức loại trừ để tìm ra đáp án đúng.A.Thông tin này được kể trong đoạn “…”C. Tin tức này không thiết yếu xác, chính vì trong bài xích đề cập như sau: “general knowledge has never been something that you acquire formally”B. Thông tin này là không bao gồm xác, cũng chính vì trong bài xích đề cập “Today, the average student seems not lớn value general knowledge. If asked a factual question, they will usually click on a tìm kiếm engine without a second thought”.D. Thông tin này là không thiết yếu xác, vì trong đề bài có đoạn như sau: “Thoth offers writing as a gift khổng lồ the king of Egypt, declaring it an “elixir of memory và wisdom.” But the king is horrified

Câu hỏi True/ Not True
42. B

Which of the following can be inferred from the passage?A. Many universities worldwide have switched to lớn virtual platforms for learning and teaching
B. Moira Jones is not positive about the potential of the mạng internet in general knowledge acquisition.C. When it comes khổng lồ IQ tests, the ability khổng lồ recall factual information is of little importance.D. David Swift believes that informal acquisition of knowledge has been overrated these days

Giải thích:Đây là một thắc mắc có tính phân loại cao, đòi hỏi các bạn phải hiểu được sâu về ngôn từ của bài đọc, từ đó suy ra được câu trả lời.A. Không hề có thông tin về việc những trường học tập trên toàn quả đât đã chuyển sang gốc rễ dạy cùng học trực tuyến.B. Đây là một trong những đáp án chính xác, các bạn có thể đọc đoạn 4 để hiểu rõ được điều này. Moira Jones C. Tin tức này là sai, chính vì theo trong bài xích đề cập thì qua cuộc thì thầm của Moira Jones và người sáng tác thì việc nhớ lại được những thông tin là quan liêu trọng, chứ chưa phải là không đặc biệt (little importance)D. Không có thông tin về bài toán “David Swift tin rằng ngày nay việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng không xác định đã được reviews quá cao”.

Câu hỏi suy luận
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
43. D

John’s classmates like him since he is friendly, honest, và kindness.A. Like
B. Since
C. Is
D. Kindness

Giải thích:Để trả lời thắc mắc này, các bạn cần chũm được về ngữ pháp cấu trúc tuy vậy song. Trong câu này, trường đoản cú kindness bị sai, bởi vì kindness là 1 trong những danh từ, trong khi những từ như friendly, honest là tính từ.Theo cấu trúc song song, ta có: ADJ_1, ADJ_2 & ADJ_3. vì chưng vậy, trường đoản cú kindness yêu cầu được sửa thành kind.

Cấu trúc tuy nhiên song
44. A

Richard enjoy taking part in social activities during his summer holiday
A. Enjoy
B. In
C. Activities
D. His

Giải thích:Với câu này, các bạn cần ghi nhớ về kỹ năng và kiến thức sự liên hiệp giữa chủ ngữ với rượu cồn từ. Ở thì hiện tại đơn, nếu chủ ngữ là ngôi 3 số ít, thì động từ yêu cầu chia “s/es”.Trong câu này thì rượu cồn từ enjoy cần phải có thêm ‘s’ ở sau.

Thì của đụng từ (Thì bây giờ đơn)
45. C

Public speaking is quite a frightening experience for many people as it can produce a status of mind similar to lớn panic.A. Quite
B. Frightening
C. Status
D. Panic

Giải thích:Đây là một câu hỏi mang tính phân loại cao, để hoàn toàn có thể trả lời bao gồm xác thắc mắc này, các bạn phải có kiến thức và kỹ năng sâu về các collocation trong tiếng Anh.Trong câu này, cụm từ hay xuất hiện với từ bỏ mind là state of mind (n): tâm trạng đầu óc. Vày vậy, từ bỏ status là từ bị sai

 
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
46. D

She is more responsible than her brother.A. She is less responsible than her brother.B. Her brother is more responsible than she is.C. She is as responsible as her brother.D. Her brother isn’t as responsible as she is.

Câu so sánh
47. A

It is compulsory for the students in this school to lớn wear uniform.A. The students in this school must wear uniform
B. The students in this school can’t wear uniform
C. The students in this school may wear uniform.D. The students in this school needn’t wear uniform.

Giải thích:Để trả lời thắc mắc này, các bạn phải nắm rõ được đường nét nghĩa của từ compulsory (adj): bắt buộc.Đáp án chính xác là A bởi vì trong đáp án bao gồm chứa modal verb là must: nên làm gì.

Modal verb
48. A

“I’m going back khổng lồ work next week,” said HarryA. Harry said that he was going back to lớn work the following week.B. Harry said that I am going back lớn work next week.C. Harry said that I was going back to lớn work the following week.D. Harry said that he was going back lớn work next week.

Giải thích:Để vấn đáp được câu hỏi này, chúng ta cần nạm được kiến thức và kỹ năng liên quan mang lại câu trần thuật , câu trực tiếp, loại gián tiếp.

Câu trần thuật
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
49. D

Online distribution of pirated publications is illegal. Many mạng internet users still commit the offence.A. Such is the offence of many mạng internet users that online distribution of pirated publications is illegal.B. As long as many internet users commit the offence, online distribution of pirated publications is illegal.C. Were online distribution of pirated publications illegal, many mạng internet users wouldn’t commit the offence.D. Illegal though online distribution of pirated publications is, many mạng internet users still commit the offence.

Giải thích:Để làm cho được dạng bài này, các bạn cần chú ý ra được mối liên hệ giữa 2 câu trong đề bài. Ở trong câu này, ta thấy rằng 2 câu này mô tả mối liên hệ phụ thuộc.Mặc dù việc phân phối những tài liệu lậu là bất hợp pháp, dẫu vậy nhiều người tiêu dùng internet vẫn vi phạm.Vì vậy, đáp án đúng là đáp án D.

Liên từ
50. A

He lacked commitment to the job. He wasn’t considered for promotion.A. But for his lack of commitment to lớn the job, he would have been considered for promotion.B. Suppose that he lacked commitment khổng lồ the job, he wouldn’t be considered for promotion.C. If it had not been for his lack of commitment to the job, he would be considered for promotion.D. Without his commitment khổng lồ the job, he would be considered for promotion

Giải thích:Để làm cho được dạng bài này, chúng ta cần chú ý ra được mối tương tác giữa 2 câu vào đề bài.Cụ thể, trong câu này, chúng ta cần nắm vững được cấu tạo liên quan mang đến câu điều kiện, nhất là câu điều kiện loại 3. 

Câu điều kiện này được thực hiện để diễn tả về một sự việc không tồn tại thật trong quá khứ.

Cấu trúc nên nhớ:

If + S + had + Vpii, S + would have + Vpii.

Một số biến chuyển thể khác là:

Had + S + Vpii, S + would have + Vpii.Without/But for + N, S + would have + Vpii
Câu điều kiện

Giải thích chi tiết mã đề 402

Đáp ánGiải thích bỏ ra tiếtPhân loại
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to lớn each of the following questions
1. C

My mother is often _____ last person lớn go khổng lồ bed in my family.A. A B. Ø (no article) C. The D. An

Giải thích:Với câu hỏi này, chúng ta cần chũm được kiến thức và kỹ năng về mạo từ. 

Mạo từ
2. C

The air unique in this area has improved a lot since that factory _______A. Was closing B. Would close C. Closed D. Will close

Giải thích:Đây là một thắc mắc về thì của đụng từ. Cụ thể là thì hiện nay tại dứt (ta rất có thể nhìn ra vấn đề đó với sự mở ra của has + Vpii since) Để vấn đáp chính xác thắc mắc này, các bạn cần chú ý cấu trúc sau:S + have/has + Vpii since + S + Ved/bất quy tắc .Sau since ta phải một mệnh đề sinh hoạt thì quá khứ đơn. Bởi vậy, đáp án đúng là B. Changed

Thì của cồn từ (Thì hiện tại hoàn thành)
3. C

The striker had already celebrated the goal, but the _____ decided that he had been offside.A. Examiner (n): giám khảo
B. Judge (n): giám khảo
C. Referee (n): trọng tài
D. Inspector (n): thanh tra

Giải thích:Đây là một câu hỏi kiểm tra về trường đoản cú vựng, đòi hỏi chúng ta phải nuốm được về những từ vựng phổ biến có trong tiếng Anh.

Thoạt nhìn qua về các nét nghĩa của rất nhiều từ vựng bên trên thì ta thấy rằng các nét nghĩa này rưa rứa nhau. Mặc dù nhiên, dưới đây IZONE để giúp bạn nhìn nhận và đánh giá được sự biệt lập giữa phần lớn từ này.

Examiner (n): giám khảo (thường dùng làm nói về những người dân có trách nhiệm review kiến thức, năng lực của thí sinh qua các bài kiểm tra, kỳ thi. VD: Ielts examiner)Judge (n): giám khảo (của một cuộc thi), và từ này còn tồn tại nét tức là thẩm phán (trong toàn cảnh về cơ chế pháp).Referee (n): trọng tài (là người điều khiển và tinh chỉnh các trận chiến thể thao).Inspector (n): thanh tra (là người kiểm tra cái nào đó kỹ lưỡng giúp xem nó kia đạt tiêu chuẩn, hay yêu cầu đặt ra hay không)
Từ vựng
4. D

An accomplished chef himself, Ronald is _____ about his use of ingredients and spices, especially when tcncongdoan.edu.vnaring feasts.A. Creditable (adj): xứng đáng khen ngợi
B. Receptive (adj): dễ dàng tiếp thu, lĩnh hội
C. Feasible (adj): khả thi
D. Particular (adj): kỹ lưỡng, ước kỳ

Giải thích:Đây là một thắc mắc kiểm tra về tự vựng gồm độ phân một số loại cao trong bài xích này. Để rất có thể trả lời câu hỏi này, các bạn cần gắng được về collocation sau:

Be particular about/over something: siêu kỹ lưỡng, khó hiểu về điều gì.

Từ vựng
5. C

I’m planning _____ my children khổng lồ the new amusement park this weekend.A. Taking B. Take C. Khổng lồ take D. Khổng lồ taking

Giải thích:Đây là một thắc mắc kiểm tra về từ bỏ vựng, đòi hỏi các bạn cần phải nắm được kỹ năng và kiến thức về to_V và V_ing.Ta có cấu trúc sau: Plan to_V: lên planer làm gì

Từ vựng
6. C

My aunt excitedly _____ a compliment on the scarf I knitted for her as a birthday present.A. Took B. Passed C. Paid D. Caught

Giải thích:Đây là một thắc mắc kiểm tra về từ vựng bao gồm độ phân một số loại cao trong bài bác này, đòi hỏi các bạn phải có kỹ năng liên quan liêu đến những cụm Collocation thông dụng trong giờ Anh.

Để trả lời thắc mắc này, chúng ta cần lưu giữ collocation sau: Pay a compliment on something: khen ngợi dòng gì.Một số collocation phổ biến khác tương quan đến các từ take, pass cùng catch là:

Take:

Take a shower: tắm
Take a picture: chụp ảnh
Take a break: ngủ ngơi

Catch:

Catch a cold: bị cảm lạnh
Catch one’s attention: ham sự chú ý của ai

Pass:

Pass an exam: thi đỗ (vượt qua bài xích kiểm tra)Pass a law: thông sang một đạo luật
Từ vựng
7. D

Hoi An is famous _____ its ancient architecture.A. Khổng lồ B. Up C. With D. For

Giải thích:Để trả lời chính xác câu hỏi này, các bạn cần nạm được giới tự đi sau famous là gì? Ta bao gồm cụm từ sau: Be famous for something: khét tiếng về điều gì

Từ vựng
8. C

You will not know who your true friend is _____.A. After you had had trouble & needed help B. When you were having trouble and needing help
C. Until you have trouble and need help D. As soon as you had trouble and needed help

Giải thích:Với thắc mắc này, chúng ta cần nắm vững về cấu trúc với những mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Cấu trúc đề xuất nhớ:Until/when/as soon as + S + V(s/es), S + will/can/ + V hoặc
Until/when/as soon as + S + have/has Vpii
, S + will/can/ + V

Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian
9. B

Mrs Carter feels happy _____ her daughter has made good progress in her studies recently.A. Despite B. Because C. Although D. Because of

Giải thích:Với câu này, chúng ta cần cầm được kiến thức và kỹ năng liên quan đến những liên từ gồm trong giờ đồng hồ anh. 

Cấu trúc phải nhớ:Because + clause 1, clause 2.Because of + N/Ving, clause.Although + clause 1, clause 2.Despite + N/Ving, clause.Bởi, bởi sau chỗ trống, ta thấy xuất hiện thêm một mệnh đề, nên có thể loại được 2 đáp án là A. Because of với D. Despite.Dựa vào ngữ cảnh của câu, ta hoàn toàn có thể chọn lời giải là: B. Because
Liên từ
10. A

I can’t give chapter & _____, but to lớn the best of my knowledge, it’s a line from a sonnet by William Shakespeare.A. Verse (n): câu thơ
B. Rhyme (n): vần thơ
C. Note (n): nốt (trong âm nhạc) D. Scene (n): phân cảnh (trong kịch, phim)

Giải thích:Đây là một câu hỏi kiểm tra về từ bỏ vựng đòi hỏi các bạn cần gắng được từ bỏ vựng về các mô hình nghệ thuật.Một số trường đoản cú vựng khác mà bạn cần lưu ý:

Line (n): dòng, mặt hàng (trong những bài thơ)Chapter (n): chương (sách, thơ,..)Sonnet (n): thơ xo-nê (thơ 14 câu)Dựa vào văn cảnh của câu, ta thấy đáp án A là đáp án chính xác.

Từ vựng
11. D

The data _____ from the survey allowed the researchers lớn gain insights into young people’s attitudes lớn marriage.A. Obtains B. Obtaining C. Is obtained D. Obtained

Giải thích:Với câu hỏi này, chúng ta cần gắng được con kiến thức về phong thái rút gọn mệnh đề quan hệ.Câu được viết không thiếu thốn sẽ như sau:The data that was obtained from the survey allowed the researchers to lớn gain insights into young people’s attitudes khổng lồ marriage.Trong trường đúng theo này, “that was obtained” hoàn toàn có thể được rút gọn thành “obtained”. Vì vậy, đáp án đúng là D. Obtained.

 
12. C

Question 12: The job gives you lots of chances khổng lồ travel abroad; it’s certainly a very _____ offer.A. Attract B. Attractively C attractive D. Attraction

Giải thích:Với câu hỏi này, các bạn cần cố kỉnh được kỹ năng và kiến thức về các từ loại. Rõ ràng là từ một số loại nào thường xuất hiện thêm với từ nhiều loại nào.Trong câu này, offer là 1 danh từ bắt buộc ta cần chú ý rằng, từ các loại thường hay xuất hiện với danh từ bỏ là tính từ.Vì vậy, ta chọn đáp án C.attractive

 
13. C

If I _____ you, I wouldn’t stay up this late.A. Am B. Will be C were D. Would be

Giải thích:Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần nỗ lực được kiến thức về câu đk loại II (câu điều kiện không tồn tại thật trong hiện tại)

Cấu trúc đề nghị nhớ:If + S + V(past simple), S + would/could/might + V (infinitive) => Đáp án đúng đề nghị chọn là B.were.Cấu trúc “If I were you” còn thường xuyên được sử dụng để mang ra lời khuyên.

Câu điều kiện loại II
14. D

The Covid-19 pandemic reminds us to respect doctors và nurses, who _____ others in our society.A. Go on (v): tiếp tục
B. Hotline back (v): điện thoại tư vấn lại C. Pick up (v): đón D. Care for (v): siêng sóc

Giải thích:Với câu hỏi này, các bạn cần núm rõ các nét nghĩa của các phrasal verb phổ cập trong giờ đồng hồ Anh.Đáp án D là đáp án phù hợp nghĩa độc nhất vô nhị trong trường thích hợp này.

Phrasal verb
15. C

You often play sports, _____?
A. Didn’t you B. Haven’t you C. Don’t you D. Won’t you

Giải thích:Với câu hỏi này, các bạn cần ráng rõ kỹ năng & cấu tạo về câu hỏi đuôi. Với câu hỏi đuôi sống thì hiện tại đơn (với rượu cồn từ thường), thì ta sử dụng cấu trúc sau:S + V + (O), don’t/doesn’t + S?Vì vậy, giải đáp là C.Để nạm rõ kết cấu về câu hỏi đuôi với những thì trong giờ Anh, hãy xem thêm bài: câu hỏi đuôi (Tag question): Công dụng, Cấu trúc, Dạng đặc biệt

Câu hỏi đuôi
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the word that differs from the other three in the position of primary căng thẳng in each of the following questions
16. AA. Promise /ˈprɒmɪs/ → trọng âm nhấp vào âm đầuB. Destroy /dɪˈstrɔɪ/ → trọng âm nhấn vào âm hai
C. Support /səˈpɔːrt/ → trọng âm bấm vào âm hai
D. Believe /bɪˈliːv/ → trọng âm nhấn vào âm hai
Kiến thức về trọng âm tiếng Anh
17. DA. Habitat /ˈhæbɪtæt/ → trọng âm nhấp vào âm đầu
B. Capital /ˈkæpɪtl/ → trọng âm bấm vào âm đầu
C. Calendar /ˈkælɪndə/ → trọng âm nhấp vào âm đầu
D. Attraction /əˈtrækʃən/ → trọng âm bấm vào âm hai
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
18. A

A. Mails /meɪlz/B. Wraps /ræps/C. Paints /peɪnts/D. Packs /pæks/

Để trả lời chính xác thắc mắc này, bạn phải nắm rõ quy tắc phạt âm khi thêm s/es

Kiến thức về phát âm giờ đồng hồ Anh
19. AA. Push /pʊʃ/B. Cut /kʌt/C. Hunt /hʌnt/D. Run /rʌn/
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
20. C

Having to lớn work khổng lồ a deadline can be a stressful experience for students.A. Painful (adj): nhức đớn
B. Practical (adj): thiết thực
C. Relaxing (adj): thư giãn
D. Tense (adj): thư giãn

Giải thích:Stressful (adj): căng thẳng, vì vậy tự này vẫn trái nghĩa với từ relaxing

Từ vựng
21. B

Everyone was secretly rehearsing a surprise performance for Peter’s proposal, but annoyingly James let the mèo out of the bag at the last minute.A. Disclosed the plan: bật mý kế hoạch
B. Concealed the plan: bít giấu kế hoạch C. Revised the plan: sửa đổi planer D. Abandoned the plan: từ quăng quật kế hoạch

Giải thích:

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần biết được ý nghĩa sâu sắc của thành ngữ: ‘let the cát out of the bag’: buột miệng nói ra một bí mật.Vì vậy, trường đoản cú trái nghĩa với cụm thành ngữ này là conceal (v): bịt giấu.

Thành ngữ(Từ vựng)
Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions
22. B

The tác giả mostly writes novels, & he has also published some books of poetry.A. Rarely (adv): hiếm khi
B. Mainly (adv): nhà yếu, phần lớn
C. Partly (adv): một phần
D. Only (adv): duy nhất

Giải thích:Mostly (adv): hầu hết, vì vậy, nó là từ đồng nghĩa tương quan với từ mainly

Từ vựng
23. B

I invited John lớn my wedding but he declined, saying that he would be busy.A. Confirmed (v): xác nhận
B. Refused (v): trường đoản cú chối
C. Criticised (v): phê bình
D. Accepted (v): chấp nhận

Giải thích

Declined (v): trường đoản cú chối, do vậy, nó là từ đồng nghĩa với từ bỏ refused

Từ vựng
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the option that best completes each of the following exchanges
24. A

Joe và Linda are planning a night out.– Joe: “Let’s go out for dinner tonight.”– Linda: “_____”.A. That’s a good idea. B. Good luck!C. Don’t worry D. You’re welcome.

Giải thíchCuộc trò chuyện nói tới việc Joe với Linda lên kế hoạch đi dạo đêm. Joe kiến nghị đi bữa ăn tối nay và bọn họ cần search kiếm câu trả lời tương xứn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *